Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
prevádzkovateľa internetového obchodu TheChillstore.eu

 

Predávajúci:  Chill, s.r.o.

So sídlom:  Budatínska 3044/71, Bratislava-Petržalka 851 06

Identifikačné číslo IČO: 47 125 641     

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č. 88746/B

DIČ: 2023754601

IČ DPH: SK2023754601

 

Tel. kontakt pre obchodné podmienky a reklamačný poriadok: +421 908 241 332

Kontaktná e-mailová adresa: info@thechillstore.eu

 

ORGÁN DOZORU:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Bratislavský kraj je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27  

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 159
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č.: 02/58272 170  

Web: http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Chill, s.r.o. so sídlom Budatínska 3044/71, Bratislava-Petržalka 851 06, IČO: 47 125 641, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č. 88746/B(ďalej ako „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej ako „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).

Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto obchodných podmienok podľa vyššie spomenutého zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej v týchto obchodných podmienkach ako „kúpna zmluva“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese www.thechillstore.eu , a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2  Prevádzkovateľom internetového obchodu TheChillstore.eu je predávajúci.

1.3  Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, kúpna zmluva, ak nebola dojednaná samostatne medzi podnikateľskými subjektmi, sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1.4 V prípade, že predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky musia rešpektovať všetky práva spotrebiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi v čase uzavretia zmluvy, a nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

1.5 V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo z týchto obchodných podmienok, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu, využiť svoje právo na alternatívne riešenie sporov, resp. podať sťažnosť na predávajúceho prostredníctvom stránky: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK 

1.6 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.7 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu TheChillstore.eu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.8 Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že vynaloží všetko svoje úsilie, ktoré je od neho možné primerane požadovať, aby bol internetový obchod, jeho obsah a funkcie v prevádzky schopnom stave a aby bolo jeho používanie bezpečné pre zákazníkov, objednávateľov. Napriek tomu, prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti internetového obchodu, jeho bezchybnej činnosti a zabezpečenia. Používateľom webového rozhrania obchodu nevznikajú žiadne nároky voči prevádzkovateľovi v prípade akejkoľvek nefunkčnosti internetového obchodu.

 1. CENOVÉ PODMIENKY 

2.1  Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.  Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2.2  Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

2.3 Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke www.thechillstore.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke www.thechillstore.eu  . Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru (platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v mene euro (€) (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

3.2 Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku, kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne zamestnancovi kuriérskej služby alebo pošty);
 • bezhotovostným prevodom cez internet banking na účet predávajúceho vo Fio Banka, a.s. IBAN: SK1283300000002900420739 (ďalej ako „účet predávajúceho“);
 • bezhotovostne online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

 

3.3 Údaje potrebné k úhrade obdrží kupujúci aj prostredníctvom e-mailu. Ako variabilný symbol (ak je vzhľadom na vybraný spôsob platby potrebný) uvedie číslo objednávky, resp. faktúry. 

3.4 Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.6 Pri doručení tovaru mimo Slovenskej republiky, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty alebo doručovacej spoločnosti GLS a Zásielkovňa (závisí od výberu spôsobu doručenia kupujúcim). V prípade doručenia mimo Slovenskú republiku je sadzba poštovného vyššia a preto bude kupujúci o cene poštovného informovaný dotaočne telefonicky alebo e-mailom.

3.7 Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. 

3.8 Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže vystaviť elektronickú faktúru v zmysle §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH, vrátane nákladov na doručenie bude kupujúcemu zaslaný e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.

IV.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

4.1 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov, oficiálnych stránok a môžu byť tiež osobitne poskytnuté výrobcom. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu budú pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim uvedené hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

4.2 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

4.3 Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského (zákazníckeho) účtu z ktorého môže taktiež objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.

4.4 Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu www.TheChillstore.eu.

4.5 Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.6 Kupujúci má právo v prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa predošlého bodu odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a zrušiť objednávku uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim stornovať objednávku.

4.7 Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,  a to rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez zaúčtovania ďalších poplatkov. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).

4.8 Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 • Informácie o adrese doručenia a kontaktných údajoch

 

4.9  Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte:
  • meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, ktoré budú výslovne použité len pri komunikácii týkajúcej sa vašej objednávky (kúpnej zmluvy). Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov. Náklady kupujúceho spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov sa nelíšia od základnej sadzby.
 • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež:
  • obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

 

4.10 V elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci právo oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu www.TheChillstore.eu . Kupujúci  stlačením tlačítka “ZÁVAZNE OBJENAŤ“ predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok oboznámil. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie  uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 vyššie spomenutého zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy prostredníctvom e-mailu.

4.11 Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla “ZÁVAZNE OBJENAŤ“,  sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla “ZÁVAZNE OBJENAŤ“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar uhradiť. V prípade neprebratia objednávky je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté náklady na doručenie a vrátenie tovaru predávajúcemu. 

4.12 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré v rámci svojej objednávky zadal. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “ZÁVAZNE OBJENAŤ“ . Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.13 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorý je charakterizovaný v bode 4.8 týchto obchodných podmienok (ďalej len „objednávka“). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke.

4.14 Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej ako „Prijatá objednávka“) s textom: „PRIJATÁ OBJEDNÁVKA “. Automaticky generované oznámenie potvrdenia o prijatí doručenia objednávky do elektronického systému predávajúceho obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka.

4.15 Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o potvrdení/ akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy s textom v predmete e-mailu „PRIJATÁ OBJEDNÁVKA“. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Akceptácia/potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje informáciu:

 • o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
 • o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,
 • o podmienkach a spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje expedovať zakúpený tovar

Na e-mailovú adresu kupujúceho v prípade potreby zasiela predávajúci všetky ďalšie informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy (objednávky spotrebiteľa).

4.16 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie, potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Telefonická objednávka zo strany spotrebiteľa je návrhom kúpnej zmluvy, pričom predávajúci je povinný splniť si informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie podľa tohto zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Písomné potvrdenie objednávky pri telefonickej objednávke je doručené najneskôr v deň dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

V.PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

5.1 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. To znamená, že spotrebiteľ môže bezplatne stornovať objednávku alebo jej časť aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo listovou zásielkou na adresu sídla predávajúceho.

5.2 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi vyššie spomenuté informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.5 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy (ďalej ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“) u predávajúceho v listinnej podobe jednoznačne formulovaným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslanej na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom zaslaným na adresu info@thechillstore.eu  pričom môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, tvoriaci prílohu týchto obchodných podmienok. Ak bola kúpna zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

5.6 Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

5.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy by malo obsahovať informácie meno a priezvisko, adresu, číslo faktúry, poprípade číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5.8 Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uzavretím kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku (príloha č. 1 obchodných podmienok).

Treba to teda posielať!

5.9 Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu (ak bol k zakúpenému tovaru vystavený predávajúcim), návodu,

 • zašle späť predávajúcemu (poštou, kuriérskou spoločnosťou alebo iným spôsobom) na adresu:

Chill,s.r.o.

Budatínska 3044/71

Bratislava  851 06

Odporúčame odosielanú zásielku poistiť do výšky hodnoty tovaru. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.

 • alebo ho odovzdá osobne v predajni počas otváracích hodín predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese: 

Skateshop Chillstore

Zámocká ulica 34

Bratislava  811 01 

 

5.10 Bod 5.9 obchodných podmienok neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.11 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

5.12  Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

5.13 Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy vrátane doplnkovej zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

5.14 Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby napríklad vo výške od 2,70 EUR do 8,50 EUR. Predpokladaný výpočet nákladov pri vrátení tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si môžete pozrieť na:  http://cennik.posta.sk/ .

5.15 Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom a o ktoré spotrebiteľ prejavil záujem, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci.

5.16 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.17 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.18 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

5.19 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby uvedené v bode 5.18 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.20 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VI.NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

6.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. 

To znamená nemožnosť odstúpenia od zmluvy v prípade kúpy poskladaného skateboardového kompletu z vybraných voľne predajných častí, prípadne ak zákazník požiada o nalepenie griptape-u pred odoslaním.

VII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo, keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.TheChillstore.euprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2 Prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 • spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v elektronickom obchode www.TheChillstore.eu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis spotrebiteľa.
 • marketingu, a to formou:

zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu, a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach elektronického obchodu thechillstore.eu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.

 • účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach elektronického obchodu www.thechillstore.eu alebo formou letákov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis.

 

8.3 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, nebudú zverejnené a poskytnuté tretej osobe bez výslovného súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám iba za účelom uskutočnenia plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, čiže v situáciách súvisiacich s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a priezviska, čísla účtu a adresy dodania) a s výslovným súhlasom dotknutej osoby môžu byť jej osobné údaje sprostredkované ďalej v rámci marketingových akcií predávajúceho (vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho) vybraným partnerom.

8.4 Predávajúci postupuje tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na účely marketingu osobitne a zabezpečí, aby sa takto získané osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

8.6 Osobné údaje kupujúceho, ktoré sa poskytnú prevádzkovateľovi elektronického obchodu prostredníctvom priamej objednávky tovaru, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

8.7 Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásiť sa.

8.8 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho výslovného súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.9 Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie v bode 8.2 a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

8.10 Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8.11 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom platného právneho poriadku Slovenskej republiky a ani tieto nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

8.12 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave a rozsahu
 • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu Slovenskej republiky v súvislosti s ich spracúvaním/spracovaním.

 

8.13 Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovoli.

8.14 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

8.15 Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podať oznámenie/podnet Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.16 Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.17 Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy.

8.18 Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S
 • Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105158/B
 • GLS GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9084/SIX.ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

9.1 Na webovej stránke elektronického obchodu www.TheChillstore.eusú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov predávajúci získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov elektronického obchodu (kupujúcich). Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky tovaru. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • dátum a čas zaslania požiadavky
 • názov prezeranej stránky resp. súboru
 • linku, z ktorej stránky sa užívateľ (kupujúci) na túto webovú stránku dostal
 • prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ (kupujúci) používa
 • operačný systém, ktorý užívateľ (kupujúci)  používa.

 

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely predávajúceho. Vyššie vymenované údaje sú výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s osobou užívateľa (kupujúceho) elektronického obchodu. Užívateľ/používateľ (kupujúci) elektronického obchodu zostáva anonymný.

X.POUŽÍVANIE COOKIES

10.1 V súvislosti s webovým rozhraním obchodu sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na stránke predávajúceho.

Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Avšak, zoberte prosím na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Predávajúci používa na svojej stránke nasledovné typy cookies:

Dočasné cookies: slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby predávajúceho nemusia vôbec fungovať alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné cookies: zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní služieb predávajúceho, prípadne slúžia na štatistické účely.

10.2 Z dôvodu funkčnosti webovej stránky sa platné právne predpisy vzťahujúce sa na používanie cookies netýkajú nevyhnutných cookies, ktoré sa nedajú deaktivovať. Za účelom deaktivácie týchto cookies sa vo vašom prehliadači vytvorí "Opt-Out" cookie, z dôvodu priradenia vášho nesúhlasu. V prípade, že použijete iný prehliadač, resp. iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opätovne deaktivovať.

XI.PREVÁDZKOVÁ DOBA


11.1 Objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Cez e-mail a telefón sme vám k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 20:00 hod.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci (vis maior) predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja budú zákazníci informovaní cez www.thechillstore.eu.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok uverejnené na www.thechillstore.eunadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena/dodatok musí mať písomnú formu.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

12.4 Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.thechillstore.eu. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na webovej stránke predávajúceho www.thechillstore.eu.

 

V Bratislave, 25.máj 2018